Skip to content Skip to footer

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szkolenia
 1. Szanowni Państwo, chcąc skorzystać z usług szkoleniowych IREHAMED ACADEMY, podajecie nam swoje dane osobowe. W związku z powyższym zachęcamy aby zapoznać się z poniższą klauzulą informacyjną, która wyjaśni w jaki sposób oraz w jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe. Informujemy, że:

  1. Administrator Danych Osobowych

  Administratorem Państwa danych osobowych, czyli osobą która odpowiedzialna jest za przetwarzanie Państwa danych osobowych jest: IREHAMED Sp. z o.o., z siedzibą przy: ul. Relaksowa 17/U1, 20-819 Lublin, Polska, NIP: 7123464172, REGON: 526795618, KRS: 0001066518Dane kontaktowe: [email protected], tel. +48 508 071 177 (adres do doręczeń j.w.),.

  Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem naszej strony internetowej w formularzu Kontakt https://ireha.pl/kontakt/, oraz telefonicznie pod numerem 508 07 11 77 lub mailowo na adres: [email protected]

  1. Cele i podstawy przetwarzania

  Państwa dane będą przetwarzane w celu:

  • zawarcia i realizacji umowy uczestnictwa w szkoleniu na podstawie art. 6 ust.
   1 lit. b RODO;
  • wystawienia i przechowywania faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania obowiązku nałożonego na Administratora przez prawo podatkowe;
  • ustalenia, obrony, dochodzenia i windykacji ewentualnych roszczeń, które mogą powstać w związku z Państwa udziałem w szkoleniu lub przystąpieniem
   do egzaminu lub sprawdzianu umiejętności – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO: przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
  • w celach komunikacji z państwem za pomocą wiadomości SMS oraz poczty elektronicznej na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez zgody, gdzie podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  • w celach marketingowych świadczonych przez nas usług, w tym nowych szkoleń i materiałów edukacyjnych w ramach uzasadnionego interesu Administratora
   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  1. Odbiorcy danych

  Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celów, dla których zostały zebrane. Państwa dane osobowe możemy przekazywać podmiotom, które przetwarzają
  je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne oraz zapewniającym oprogramowanie służące
  do prowadzenia szkolenia i przeprowadzenia egzaminów, a także podmiotom upoważnionym do otrzymywania danych osobowych  z mocy prawa takim jak banki
  i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne,  audytowe, konsultingowe, kurierskie, itp.

  Państwa dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy
  lub organizacji międzynarodowej.

  1. Okres przechowywania danych

  Formularz zgłoszeniowy, rezerwacja, faktura VAT i inne dokumenty potwierdzające odbycie szkolenia i przystąpienie do egzaminu lub sprawdzianu (a tym samym dane
  w nich zawarte) Administrator będzie przechowywał przez 6 lat liczone od końca roku,
  w którym została wystawiona faktura VAT (chyba że przepisy prawa unijnego lub krajowego nakazują dalsze przechowywanie tych danych osobowych).

  W zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń Administrator będzie wykorzystywał Państwa dane do czasu upływu terminu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń mogących wyniknąć z zawartej umowy.

  Dokumenty potwierdzające udział w szkoleniu Administrator będzie przechowywał przez okres 10 lat, licząc od dnia dokonania w nim ostatniego wpisu.

  1. Przysługujące prawa

  – prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  – prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych – ma Pan/Pani prawo zażądać
  w każdym momencie niezwłocznego sprostowania danych osobowych go dotyczących, oraz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;

  – prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

  – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – ma Pan/Pani prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

  – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważa Pan/Pani,
  że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, można w tej sprawie złożyć skargę
  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

  – prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pana/Pani zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać
  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.

  1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych.

  Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne jednak odmowa ich podania uniemożliwi wzięcia udziału w szkoleniu.

  Podanie przez Pana/Panią danych w celach marketingowych oraz w celach kontaktowych jest dobrowolne. Jeżeli nie wyrazi Pan/Pani zgody na uzyskiwanie informacji marketingowych nie będzie Pan/Pani otrzymywała od Administratora takich informacji.

  1. Automatyczne przetwarzanie danych

  Administrator będzie stosował wobec Państwa zautomatyzowane podejmowanie decyzji polegające na korzystaniu z systemu zapisów online na szkolenie.

  1. Dodatkowe informacje

  Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.