Skip to content Skip to footer

Polityka Prywatności

PREAMBUŁA

Niniejsza Polityka w chwili opublikowania została sprawdzony pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, jednakże w przypadku przyszłych ewentualnych rozbieżności pomiędzy przepisami prawa a niniejszą Polityką nadrzędne będą aktualnie obowiązujące przepisy prawa i IREHA w pełni akceptuje tą nadrzędność i w pełni w zgodzie z prawem wypełni swoje obowiązki wynikające z tychże przepisów.

§ 1 DEFINICJE

Poniższe definicje są uzupełnieniem do definicji znajdujących się w regulaminie IREHA opublikowanego na stronie www.ireha.pl i należy je czytać łącznie.
 • Dane osobowe – wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden lub kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, społeczną lub kulturową, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 • Polityka – niniejsza Polityka Prywatności stanowiąca zbiór regulacji organizujących zasady przetwarzania danych osobowych w IREHA w związku z używaniem Serwisu przez Użytkownika.
 • Serwis / Sklep – serwis i/lub sklep internetowy należący do IREHA i działający pod adresem: www.ireha.pl oraz inne platformy, marketplace oraz profile społecznościowe na których IREHA prowadzi sprzedaż i/lub promocję swoich produktów.
 • Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu lub jego pojedynczej funkcjonalności.
 • Umowa Sprzedaży lub Umowa – umowa sprzedaży Towarów lub Umowa Szkoleniowa zawarta na odległość przez Klienta za pośrednictwem Serwisu, zwykle przez Formularz Zamówień (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Administrator – Podmiot gospodarczy wymieniony w § 2 Polityki
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 2 INFORMACJE O ADMINISTRATORZE

Zgodnie z art. 13 i 14 – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł – RODO, informujemy, że:
 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Ireneusz Hałas prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Hałas Ireneusz IREHA Fizjoterapia i Fizjoprofilaktyka, z siedzibą przy: ul. Relaksowa 17/U1, 20-819 Lublin, Polska, NIP: 7121192700, REGON: 430802301. Dane kontaktowe: [email protected], tel. +48 508 071 177 , adres do doręczeń j.w.
 • W niniejszej Polityce określenia „IREHA”, „Sklep”, „my”, „nas” i „nasz” itp., odnoszą się do Administratora.
 • W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych, w tym skorzystania z przysługujących praw i wycofania zgody, można kontaktować się z Administratorem na wskazany wyżej adres email.

§ 3 SPIS KLAUZUL INFORMACYJNYCH OPISANYCH W KOLEJNYCH SEKCJACH POLITYKI

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz regułach dotyczący plików Cookies i identyfikatorów, które są wykorzystywane przez IREHA w ramach Serwisów IREHA i/lub fanpage portali społecznościowych prowadzonych przez IREHA. W zakresie, w jakim Serwis i nasze profile społecznościowe mogą zawierać linki do stron internetowych podmiotów trzecich, niniejsze informacje nie odnoszą się do tych stron trzecich i należy zapoznać z zasadami prywatności stosowanymi na tychże stronach.
1. W jaki sposób otrzymujemy dane osobowe ?
Dane osobowe zbieramy bezpośrednio od Ciebie i podajesz je dobrowolnie lub mogą pochodzić z innych źródeł, o których informujemy.
2. Jakie są cele i czas przetwarzania danych ?
Dane w ramach Serwisu przetwarzamy w następujących celach i przez wskazane okresy:
2.1 Korzystanie z Serwisu
Niezbędne dane osobowe Użytkowników Serwisu (jak adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnie działających technologii) przetwarzamy w celu udostępniania treści gromadzonych w Serwisie i ich prezentacji zgodnie z zadaniami Serwisu – na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
Dodatkowo, dane te przetwarzamy w celach dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz zapewnienia rozliczalności – na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
2.2 Portale Społecznościowe
Dane pochodzące z portali społecznościowych przetwarzamy w celu przetwarzania udostępnionych przez Ciebie danych z portali społecznościowych wchodząc z nami w interakcję za ich pośrednictwem (chat, komentarze, fanpage, guziki Like, Share i podobnie działające) oraz promując nasze wydarzenia i produkty informacyjne oraz przekazując treści o naszej aktywności, realizując cele statutowe na podstawie przesłanki naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku korzystania z formularzy kontaktowych czy też komunikatorów na tych portalach zastosowanie mają informacje w części Formularz kontaktowy oraz kontakt email.
2.3 Formularz kontaktowy oraz kontakt e-mail
Umożliwiamy w Serwisie oraz na naszych profilach na Portalach społecznościowych tzw. fanpage, skontaktowanie się z nami przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych i komunikatorów. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie czy zgłoszenie. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe, jest wymagane abyśmy mogli się z Tobą komunikować, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi zapytania.
Dane te przetwarzamy w następujących celach:
 • w celu identyfikacji Ciebie jako nadawcy i obsługi korespondencji przesłanej do Serwisu, a także dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz zapewnienia rozliczalności – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • w celu prowadzenia komunikacji z Tobą, jako przetwarzania danych koniecznych do wykonania Umowy, czynności zmierzających do zawarcia Umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem Umowy czy też założeniem konta w Serwisach – podstawą prawną jest (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2.4 Marketing i informacja handlowa
Dane marketingowe przetwarzamy w celach związanych z marketingiem bezpośrednim w związku z działalnością Serwisu – na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Masz wybór kanału komunikacji, co stanowi wyrażenie Twojej zgody, w celu otrzymywania informacji handlowych/marketingowych na podany adres e-mail, telefonicznie bądź w postaci wiadomości sms.
2.5 Analityka danych oraz pozostałe cele
Dane analityczne przetwarzamy w celach analitycznych i statystycznych, przeprowadzając analizę aktywności i preferencji Użytkowników w trakcie korzystania z profili społecznościowych i Serwisów (w tym wykrywania nadużyć i łamania regulaminów) oraz w celu poprawy stosowanych funkcjonalności – na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
Dodatkowo dane te przetwarzamy w celach archiwalnych i zachowania ciągłości działania oraz bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych – na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane osobowe przetwarzamy zasadniczo do momentu realizacji celu, co w praktyce jest momentem wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody. Jednak w niektórych przypadkach możemy przetwarzać dane przez okres przedawnienia dochodzenia i obrony przed roszczeniami zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku Formularza kontaktowego przetwarzamy dane zasadniczo przez okres prowadzenia korespondencji lub przez okres wykonywania działań wynikających z przedmiotu korespondencji lub realizacji Umowy i działań ją poprzedzających. Proszę pamiętać, że kwestie usuwania danych z portali społecznościowych realizujesz bezpośrednio, jako użytkownik takiego portalu społecznościowego i niezbędne jest zwrócenie się do operatora takiego portalu.
3. Jakie dane zbieramy?
Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe w zakresie uzasadnionym powyższymi celami. W szczególności Serwis może przetwarzać następujące kategorie danych:
 • podstawowe dane identyfikacyjne: imiona, nazwisko, adres korespondencyjny, adres firmowy, NIP, nazwa firmy, udostępnione przez Ciebie dane z portali społecznościowych;
 • dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail;
 • dane o Twoim wizerunku w przypadku wejścia w interakcję ze Serwisem za pośrednictwem Twoich profili na portalach społecznościowych np. Facebook, YouTube, Twitter – udostępniasz swój wizerunek, przy czym Serwis nie korzysta z niego.
 • Adres IP oraz identyfikatory internetowe oraz cookies, źródło wejścia na stronę, czas połączenia, URL, oraz typ i wersja przeglądarki
4. Kto będzie miał dostęp do twoich danych ?
Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Twoje dane zostaną udostępnione:
 • podmiotom świadczącym usługi na rzecz Serwisu w zakresie obsługi prawnej, podatkowej czy usług księgowych, audytorów;
 • podmiotom realizującym obsługę przesyłek;
 • organom władzy publicznej na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 • podmiotom wspierającym obsługę Serwisu, takie jak dostawcy systemów teleinformatycznych, systemów bezpieczeństwa oraz funkcjonalności strony internetowej, automatyzacja wysyłki email, firmy realizujące obsługę portali czy kampanii marketingowych;
 • portale społecznościowe jak Google LLC i przedstawiciela w UE Google Ireland Limited, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Twitter International Company Ireland, Facebook Inc (przedstawiciel w UE Facebook Ireland Ltd) w zakresie wykorzystywania technologii internetowej tzw. plików cookies, identyfikatorów mobilnych, pikseli i innych znaczników internetowych oraz wynikające z funkcjonalności udostępnionych przez te portale.
5. Czy musisz podawać nam Swoje dane ?
Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji Umowy lub podjęcia działań przed zawarciem Umowy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie i realizacja Umowy lub podjęcie działań przed zawarciem Umowy, w tym zmierzających do jej zawarcia. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Podanie danych jest również niezbędne do przesłania odpowiedzi na Twoje zapytanie o działalność Serwisu czy uczestnictwa w organizowanych przez nas wydarzeniach (np. na podstawie odrębnych regulaminów).
6. Twoje prawo do dostępu do danych.
Posiadasz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Ci także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
W przypadku portali społecznościowych i posiadania przez Ciebie na nich profili, informujemy, że w wielu przypadkach to te portale umożliwiają zarządzanie profilem i realizację praw. Tym samym Serwis nie ma możliwości ingerencji i np. sprostowania Twoich danych osobowych zawartych w zewnętrznych portalach (wnioskodawca musi tu wystąpić osobiście do tych portali). Z wyjątkiem przekazania nam swoich danych z portalu społecznościowego wykorzystując np. Lubię to, Obserwuj, opcje udostępniania postów czy informacji, chat, wiadomości, komentarze za pośrednictwem naszych fanpage’y, możemy zrealizować tylko niektóre prawa. Nie możemy również usunąć Twoich danych z portali (możemy np. usunąć komentarz czy wiadomości wysłane do nas – o ile nie narusza to prawa lub prawnie uzasadnionego interesu Serwisu bądź też Serwis posiada inną podstawę prawną i dane te musimy przetwarzać). Realizacja prawa ograniczenia przetwarzania danych – wedle naszej wiedzy – nie jest możliwe poprzez działania Serwisu np. na portalu Facebook, jak również prawo do przenoszenia danych -> nie posiadamy Twoich danych w formie umożliwiającej przenoszenie z portalu społecznościowego.
7. Zasady i gromadzenie danych przez portale społecznościowe i wyszukiwarki.
Więcej informacji na temat praw oraz zasad prywatności możesz przeczytać bezpośrednio na stronach portali społecznościowych np.:
 • Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy
 • https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy
 • Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl-pl
 • Pinterest: https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy
 • Instagram: https://help.instagram.com
 • Twitter: https://help.twitter.com/pl/rules-and-policies/twitter-rules
 • TikTok: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea
8. Skargi
Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Twoich danych do Prezesa UODO: www.uodo.gov.pl.
9. Profilowanie
Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji o ile klauzule dodatkowe (II – V) nie stanowią inaczej.
10. Region
Zasadniczo nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: „EOG”). Biorąc pod uwagę świadczenie usług przez naszych podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Serwis może zlecać wykonywanie określonych czynności bądź zadań informatycznych zaaprobowanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie danych poza obszar EOG. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, odbiorców spoza EOG zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG.
W przypadku odbiorców poza EOG i nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Serwis zawiera Umowy z odbiorcami danych osobowych, oparte na standardowych klauzulach umownych wydanych przez Komisję Europejską.
Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od Administratora.
11. Zabezpieczenie danych
Stosujemy zabezpieczenia Twoich danych zgodnie z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO.
12. Informacja o wykorzystaniu plików cookies i innych identyfikatorów
Serwis dokłada wszelkich starań, aby nasze witryny internetowe dostarczały jak najwięcej przydatnych informacji i były jak najbardziej pomocne. W tym celu używamy plików cookie lub podobnych technik.
12.1 Pliki Cookie
Szczegółowe informacje oraz zasady dotyczące plików Cookie zostały opisane w odrębnej „Polityce plików Cookie” udostępnionej na stronie Serwisu.
W zależności od używanej strony internetowej, rodzaj oraz ilość plików cookies i identyfikatorów mobilnych może się różnić. Możesz zmienić ustawienia zarządzania plikami cookies w przeglądarkach. Pomocne będą poniższe odnośniki ze wskazówkami:
 • Mozilla FireFox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 • Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
 • Microsoft Edge: https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/devtools-guide/debugger/cookies
 • Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci
 • Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
Serwis stosuje technologię, która pozwala zarządzać takimi ustawieniami podczas odwiedzin Serwisu z wykorzystaniem specjalnego banera.
12.2 Logi serwera
Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywane są strony internetowe Serwisu. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twoich adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną oraz jej bezpieczeństwem i nie ujawniamy ich nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
12.3 Zasady i gromadzenie danych przez portale społecznościowe/ narzędzia społecznościowe i wyszukiwarki.
W naszym Serwisie stosujemy tzw. wtyczki i inne narzędzia społecznościowe. Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami usługodawców (tj. innych administratorów) serwisów społecznościowych. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i jest integrowana ze stroną. Dzięki temu usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę nawet, jeśli nie posiadasz założonego profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy i tam przechowywana.
Jeśli logujesz się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie internetowej do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.
Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zapisana.
Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym, jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz sprawdzenie Twoich praw w tym zakresie, możliwość dokonania ustawień prywatności itp. zostały opisane w politykach prywatności poszczególnych usługodawców.
12.4 Analityka i reklamy
Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu ze stron internetowych Serwisu. Poprzez udostępniony przez Serwis baner cookie możesz kontrolować swoje preferencje w tym zakresie.
Aktywowaliśmy usługę anonimizacji adresu IP, zatem Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics, co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google. Należy jednak pamiętać, iż Google również realizuje swoje cele i część udostępnianych przez strony internetowe informacji analizuje dla tych celów.
Można zablokować usługę śledzenia za pomocą Google Analytics poprzez zainstalowanie specjalnego dodatku do przeglądarki blokujący kod JavaScript Google Analytics dostępnego pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Można również zrezygnować z oglądania reklam opartych na zainteresowaniach wyświetlanych przez serwisy społecznościowe lub współpracujące z nimi firmy za pośrednictwem Digital Advertising Alliance w USA, Digital Advertising Alliance of Canada w Kanadzie lub European Interactive Digital Advertising Alliance w Europie. Nie oznacza to jednocześnie, że reklamy nie będą widoczne w ogóle czy będzie ich mniej. One z założenia nie będą personalizowane, a zatem mogą być to reklamy produktów, które w ogóle Twoich nie interesują. Tak zaprojektowały to firmy świadczące usługi reklamowe i Serwis nie ma na to wpływu.
12.5 Opt-out i cache przeglądarki
Proszę pamiętać, że ustawienia tzw. opt-out również zapisują pliki cookie. Jeśli nastąpi czyszczenie tzw. cache przeglądarki może być konieczne ponowienie własnych ustawień.
Poza standardowymi zasadami opisanymi w pierwszej klauzuli informacyjnej (I. Klauzula informacyjna dla osób odwiedzających serwisy internetowe oraz profile społecznościowe IREHA, a także stosowane pliki cookie oraz identyfikatory.), dla danych osobowych osób zawierających Umowę (dokonujących zakupów towarów), obowiązują następujące zasady:
1. W jaki sposób otrzymujemy dane osobowe ?
Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Ciebie podczas dokonywania zakupu (zawarcia Umowy) w naszym Sklepie. Podanie danych jest dobrowolne jednak odmowa ich podania uniemożliwi zawarcie Umowy / zakup Towarów w Sklepie IREHA.
2. Jakie są cele i czas przetwarzania danych ?
Twoje dane będą przetwarzane w następujących celach:
 • weryfikacji rejestracji konta w Sklepie po zaakceptowaniu regulaminu Sklepu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) do czasu ustania wzajemnych roszczeń lub samodzielnego zamknięcia konta;
 • realizacji zawartych ze Sklepem umów cywilnoprawnych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także związanych z nimi rozliczeń oraz reklamacji wymaganych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez 5 lat licząc od kolejnego roku, w którym nastąpił obowiązek podatkowy i rozliczenie składek;
 • otrzymywania drogą elektroniczną informacji o organizowanych przez Sklep wydarzeniach i innych działaniach na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody;
 • otrzymania drogą elektroniczną informacji o przebiegu realizacji Umowy;
 • otrzymywania drogą elektroniczną informacji o produktach i usługach innych podmiotów związanych z ofertą Sklepu, na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody;
 • zebrania Twojej opinii o zrealizowanej transakcji, za pomocą zewnętrznych systemów badających poziom satysfakcji klientów, na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody;
 • w związku ze wzajemną obroną przed roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), do czasu przedawnienia roszczeń.
3. Czy możesz wycofać zgody
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem.
4. Jakie dane zbieramy w związku z zawarciem Umowy ?
Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe klientów w zakresie uzasadnionym powyższymi celami. W szczególności Sklep może przetwarzać następujące kategorie danych swoich klientów:
 • podstawowe dane identyfikacyjne: imiona, nazwisko, adres do korespondencji, jeśli inny niż adres zamieszkania, PESEL, numer rachunku bankowego przy płatnościach przelewem;
 • dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail;
 • login i hash hasła służące do zabezpieczenia konta
5. Kto będzie miał dostęp do twoich danych w związku z zawarciem Umowy ?
Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Twoich dane zostaną udostępnione:
 • bankom i podmiotom obsługujące płatności;
 • adwokatom i radcom prawnym, doradcom podatkowym, firmie księgowej w zakresie świadczonych przez nich usług na rzecz Sklepu;
 • podmiotom realizującym obsługę przesyłek;
 • podmiotom wspierającym procesy logistyczne Sklepu (w tym prowadzącym magazyn);
 • na podstawie Twojej zgody dane mogą być także udostępnione podmiotowy monitorującemu satysfakcję klientów i serwisom opiniotwórczym;
 • na podstawie Twojej zgody dane mogą być także udostępnione partnerom Sklepu.
6. Profilowanie / Automatyczne przetwarzanie danych
Zgromadzone dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób automatyczny, mogą podlegać profilowaniu jednak nie będą przedmiotem procesu automatycznego podejmowania decyzji, które wywołują skutki prawne. Profilowanie polega na tym, iż na podstawie zgromadzonych informacji oraz historii zakupów w Sklepie możemy tworzyć profile preferencji naszych klientów. W oparciu o to dostosowujemy ofertę naszego Sklepu. Proces ten może odbywać się w sposób automatyczny.
Poza standardowymi zasadami opisanymi w pierwszej klauzuli informacyjnej (I. Klauzula informacyjna dla osób odwiedzających serwisy internetowe oraz profile społecznościowe IREHA, a także stosowane pliki cookie oraz identyfikatory.), dla danych osobowych osób korzystających z usług szkoleniowych „IREHAMED ACADEMY” i zawierających Umowę Szkoleniową, obowiązują następujące zasady:
1. W jaki sposób otrzymujemy dane osobowe ?
Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Ciebie podczas rejestracji na szkolenie (zawarcia Umowy Szkoleniowej) oferowane przez IREHA w Serwisie. Podanie przez danych jest całkowicie dobrowolne jednak odmowa ich podania uniemożliwi zawarcie Umowy Szkoleniowej i tym samym wzięcia udziału w szkoleniu.
2. Jakie są cele przetwarzania danych ?
Twoje dane będą przetwarzane w następujących celach:
 • zawarcia i realizacji umowy uczestnictwa w szkoleniu na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wystawienia i przechowywania faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania obowiązku nałożonego na Administratora przez prawo podatkowe;
 • ustalenia, obrony, dochodzenia i windykacji ewentualnych roszczeń, które mogą powstać w związku z Państwa udziałem w szkoleniu lub przystąpieniem do egzaminu lub sprawdzianu umiejętności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
 • w celach komunikacji za pomocą wiadomości SMS oraz poczty elektronicznej na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • w celach marketingowych świadczonych przez Nas usług, w tym nowych szkoleń i materiałów edukacyjnych w ramach uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • otrzymywania drogą elektroniczną informacji o organizowanych przez IREHA wydarzeniach i innych działaniach na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody;
 • otrzymania drogą elektroniczną informacji o przebiegu realizacji umowy szkoleniowej;
 • zebrania Twojej opinii o zrealizowanym szkoleniu, za pomocą zewnętrznych systemów badających poziom satysfakcji klientów, na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody;
 • w związku ze wzajemną obroną przed roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), do czasu przedawnienia roszczeń.
3. Okres przechowywania danych
Twoje dane będą przechowywane w następujący sposób:
 • Formularz zgłoszeniowy, rezerwacja, faktura VAT i inne dokumenty potwierdzające odbycie szkolenia i przystąpienie do egzaminu lub sprawdzianu (a tym samym dane w nich zawarte) Administrator będzie przechowywał przez 6 lat liczone od końca roku, w którym została wystawiona faktura VAT (chyba że przepisy prawa unijnego lub krajowego nakazują dalsze przechowywanie tych danych osobowych).
 • W zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń Administrator będzie wykorzystywał Państwa dane do czasu upływu terminu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń mogących wyniknąć z zawartej umowy.
 • Dokumenty potwierdzające udział w szkoleniu Administrator będzie przechowywał przez okres 10 lat, licząc od dnia dokonania w nim ostatniego wpisu.
4. Czy możesz wycofać zgody
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem.
5. Jakie dane zbieramy w związku z zawarciem umowy szkoleniowej ?
Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe klientów w zakresie uzasadnionym powyższymi celami. W szczególności IREHA może przetwarzać następujące kategorie danych uczestników szkoleń:
 • podstawowe dane identyfikacyjne: imiona, nazwisko, adres do korespondencji, jeśli inny niż adres zamieszkania, PESEL, numer rachunku bankowego przy płatnościach przelewem;
 • dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail;
6. Kto będzie miał dostęp do twoich danych w związku z zawarciem Umowy ?
Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Twoich dane zostaną udostępnione:
 • bankom i podmiotom obsługujące płatności;
 • adwokatom i radcom prawnym, doradcom podatkowym, firmie księgowej w zakresie świadczonych przez nich usług na rzecz IREHA;
 • na podstawie Twojej zgody dane mogą być także udostępnione podmiotowy monitorującemu satysfakcję klientów i serwisom opiniotwórczym;
 • na podstawie Twojej zgody dane mogą być także udostępnione partnerom IREHA.
 • Firmom audytorskim i konsultingowym współpracujących z IREHA i posiadającym odpowiednie polityki prywatności o stopniu ochrony nie gorszym niż niniejsza Polityka Prywatności.
7. Profilowanie / Automatyczne przetwarzanie danych
Administrator będzie stosował wobec zautomatyzowane podejmowanie decyzji polegające na korzystaniu z systemu zapisów online na szkolenie.
Poza standardowymi zasadami opisanymi w pierwszej klauzuli informacyjnej (I. Klauzula informacyjna dla osób odwiedzających serwisy internetowe oraz profile społecznościowe IREHA, a także stosowane pliki cookie oraz identyfikatory.), dla danych osobowych osób subskrybujących się do list mailingowych / newsletter za pomocą formularzy rejestracyjnych w Serwisach IREHA, obowiązują następujące zasady:
1. W jaki sposób otrzymujemy dane osobowe ?
Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Ciebie podczas subskrypcji do Newslettera / listy mailingowej przy pomocy formularzy rejestracyjnych udostępnionych w Serwisach IREHA. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie będzie możliwe przekazywanie Newslettera.
2. Jakie są cele przetwarzania danych ?
Twoje dane będą przetwarzane w następujących celach:
 • w celu przekazywania subskrybowanego Newslettera (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • marketing własny, tj. przetwarzanie danych wyłącznie na nasze wewnętrzne potrzeby w celach analitycznych, badawczych, statystycznych, w szczególności poprzez badanie satysfakcji klienta oraz dążenie do jak najpełniejszego dostosowania treści wyświetlanych w Serwisach;
 • w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
3. Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu rezygnacji z subskrypcji Newslettera / listy mailingowej, ustania możliwość dochodzenia roszczeń przez Administratora, związanych z Newsletterem lub w przypadku kiedy zostanie przyjęty sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Administratora – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
4. Czy możesz wycofać zgody
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem.
5. Jakie dane zbieramy w związku z zawarciem Umowy ?
Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe klientów w zakresie uzasadnionym powyższymi celami. W szczególności IREHA może przetwarzać następujące kategorie danych uczestników szkoleń:
 • podstawowe dane identyfikacyjne: imiona, nazwisko;
 • dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail;
6. Kto będzie miał dostęp do twoich danych w związku z zawarciem Umowy ?
Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Twoich dane zostaną udostępnione:
 • podmiotom współpracującym z IREHA w zakresie systemów informatycznych przeznaczonych do wysyłki korespondencji masowej typu newsletter.
 • na podstawie Twojej zgody dane mogą być udostępnione podmiotowy monitorującemu satysfakcję klientów i serwisom opiniotwórczym;
 • Firmom audytorskim i konsultingowym współpracujących z IREHA i posiadającym odpowiednie polityki prywatności o stopniu ochrony nie gorszym niż niniejsza Polityka Prywatności.
7. Profilowanie / Automatyczne przetwarzanie danych
Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób automatyczny, mogą podlegać profilowaniu jednak nie będą przedmiotem procesu automatycznego podejmowania decyzji, które wywołują skutki prawne. Profilowanie polega na tym, iż na podstawie zgromadzonych informacji oraz historii Klientów IREHA możemy tworzyć profile preferencji naszych Klientów. W oparciu o to dostosowujemy nasze usługi oraz kierowane do Ciebie komunikaty. Każdorazowo działanie to odbywa się wraz z ingerencją człowieka, nie w sposób automatyczny.
Niniejsza klauzula informacyjna jest kontynuacją dokumentu Polityka Prywatności Serwisu internetowego działającego pod adresem www.ireha.pl a opublikowanej w pełnej treści na stornie www.ireha.pl/polityka-prywatnosci, jednakże w celach związanych jedynie z prowadzeniem komunikacji może być traktowany jak samodzielna klauzula informacyjna wypełniająca obowiązki informacyjne wynikające z przepisów prawa polskiego.
1. Administrator danych
Administratorem Twoich danych osobowych, przetwarzanych w związku z prowadzoną z Tobą komunikacją (art. 6 ust. 1 lit. f RODO ) jest Ireneusz Hałas prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Hałas Ireneusz IREHA Fizjoterapia i Fizjoprofilaktyka, z siedzibą przy: ul. Relaksowa 17/U1, 20-819 Lublin, Polska, NIP: 7121192700, REGON: 430802301. (zwany w dalszej części „IREHA”).
Dane kontaktowe: [email protected], tel. +48 508 071 177, adres do doręczeń j.w.
2. Odbiorca danych
Odbiorcą Twoich danych osobowych jest adresat wiadomości, jak również ewentualnie inni pracownicy lub współpracownicy IREHA w zakresie obsługi klienta. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Twoje dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi IREHA zawarł umowę o świadczenie usług technicznych dla użytkowanych systemów informatycznych w tym hostingu.
3. Dobrowolność przetwarzania oraz cele przetwarzania
Przetwarzanie danych jest dobrowolne, jednakże jednocześnie niezbędne, do udzielenia przez IREHA odpowiedzi na Twoją wiadomość. Dane zbierane są w celu dokonania komunikacji z Tobą, ale ponadto również w następujących celach:
 • Prezentacji oferty IREHA zgodni z zadaniami Serwisu – na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • W celach dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz zapewnienia rozliczalności – na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4. Okres przetwarzania
Dane osobowe przetwarzamy zasadniczo do momentu realizacji celu, co w praktyce jest chwilą załatwienia sprawy lub momentem wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody. Jednak w niektórych przypadkach możemy przetwarzać dane przez okres przedawnienia dochodzenia i obrony przed roszczeniami zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Prawa dotyczące przetwarzanych danych
Masz prawo dostępu do Swoich danych osobowych, w tym żądania ich sprostowania, wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wnoszenia prośby o ich usunięcie lub ograniczenie ich przetwarzania, ich przenoszenie do innego administratora, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (jeśli uznasz, że przetwarzanie danych zachodzi niezgodnie z prawem), wysyłając skargę pocztą na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Informacje na temat możliwości złożenia skargi w formie elektronicznej: https://www.uodo.gov.pl/pl/83/153. Więcej informacji na temat złożenia skargi: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.
6. Polityka prywatności
Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych IREHA zostały określone w Polityce Prywatności, która w pełnej treści znajduje się na stronie internetowej www.ireha.pl oraz na indywidualnych Serwisach/Serwisach prowadzonych przez Administratora.
7. Klauzula poufności
Informacje zawarte w korespondencji pomiędzy stronami (i załącznikach) są poufne i przeznaczone jedynie do przewidzianego odbiorcy. Jeżeli nie jesteś osobą, która miała otrzymać korespondencję, prosimy o poinformowanie nas o tym niezwłocznie oraz skasowanie otrzymanej korespondencji (wraz z załącznikami). W takim przypadku zakazane jest zarówno ujawnianie treści korespondencji (oraz załączników) osobom trzecim, jak i sporządzanie jego kopii. Naruszenie powyższego zakazu stanowi działanie sprzeczne z prawem.
8. Profilowanie / Automatyczne przetwarzanie danych
Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

§ 4 INNE POSTANOWIENIA

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w niniejszej Polityce Prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany i wymogi prawa w zakresie ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.