Skip to content Skip to footer

Regulamin

sklepu internetowego

PREAMBUŁA

Regulamin w chwili opublikowania został sprawdzony pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, jednakże w przypadku przyszłych ewentualnych rozbieżności pomiędzy przepisami prawa a niniejszym regulaminem nadrzędne będą aktualnie obowiązujące przepisy prawa i IREHA w pełni akceptuje tą nadrzędność i w pełni w zgodzie z prawem wypełni swoje obowiązki wynikające z tychże przepisów.

§ 1 DEFINICJE

 • Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami stanowiący zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z usług Sklepu przez Klientów.
 • Konsument (umowy zawarte przed 1 stycznia 2021 r.) – osoba fizyczna, dokonująca umowy cywilnoprawnej za pośrednictwem Sklepu, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Konsument (umowy zawarte od dnia 1 stycznia 2021 r.) – przez Konsumenta uważa się następujące osoby:
  • osoba fizyczna dokonująca umowy cywilnoprawnej za pośrednictwem Sklepu, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – tzw. „Konsument sensu stricto”, oraz
  • osoba fizyczna zawierająca umowę cywilnoprawną za pośrednictwem Sklepu, bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – tzw. „Przedsiębiorca na prawach Konsumenta”.

  Dla celów niniejszego Regulaminu przyjmuje się, że w razie braku rozróżnienia wskazanych dwóch grup podmiotów, Regulamin odnosi się zarówno do Konsumentów sensu stricto, jak też Przedsiębiorców na prawach Konsumenta.

 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Usług świadczonych przez Sklep.
 • Klient – osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła co najmniej 13 lat (pod warunkiem, że uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług świadczonych przez Sklep.
 • BOK – Biuro Obsługi Klienta dostępne środkami komunikacji wskazanymi w § 3 Regulaminu
 • Formularz Zamówienia – Usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może złożyć Zamówienie, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży m.in. sposobu dostawy i płatności.
 • Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary oraz w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym ilości nabywanych Produktów.
 • Sklep – serwis/sklep internetowy należący do Sprzedawcy i działający pod adresem: www.ireha.pl/sklep .
 • Sprzedawca – Podmiot wskazany w Par 2 pkt 1 Regulaminu który prowadząc działalność zarobkową lub zawodową proponuje sprzedaż za pomocą swojej strony internetowej.
 • Towar lub Produkt – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem obrotu pomiędzy Sklepem i Klientem, którego warunki sprzedaży określa Formularz Zamówienia.
 • Umowa Sprzedaży lub Umowa – umowa sprzedaży Towarów na odległość zawarta przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, zwykle przez Formularz Zamówień (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep prowadzony jest przez IREHAMED Sp. z o.o., z siedzibą przy: ul. Relaksowa 17/U1, 20-819 Lublin, Polska, NIP: 7123464172, REGON: 526795618, KRS: 0001066518Dane kontaktowe: [email protected], tel. +48 508 071 177 (adres do doręczeń j.w.), (zwany w Regulaminie „IREHA” lub „Sprzedawca”)

2. Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, jak również tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od Umowy przez Konsumenta.

3. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).

4. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Wszyscy Klienci są obowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem zakupu.

5. Towary prezentowane w Sklepie są dostępne do zamówienia na terenie Polski.

6. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

7. Każdy Klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w każdym czasie, klikając na stronie internetowej Sklepu w hyperlink „Regulamin”, gdzie Sprzedawca będzie publikował najnowszą elektroniczną wersję regulaminu obowiązującą dla wszystkich Sklepów. Regulamin można w każdym czasie pobrać i wydrukować. Sprzedawca nie dostarcza wersji „papierowej” Regulaminu. Historyczne wersje Regulaminu są dostępna na życzenie Klienta po kontakcie z BOK.

8. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.). Klient wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę kupna wskazanego Towaru za cenę i na warunkach określonych w opisie.

9. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Towary, niezbędne są:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową w wersji aktualnej/bieżącej,
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików Cookies.

10. Ceny podane w Sklepie są wycenione w polskich złotych („PLN”) i są cenami brutto (uwzględniają stosowny podatek VAT).

11. Wszystkie treści opublikowane na stronach Sklepu zostały wytworzone w języku polskim i w takim domyślnie są prezentowane Klientowi.

§ 3 KONTAKT ZE SKLEPEM / BOK

1. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:
a) E-mail: [email protected]
b) Telefon: +48 508 071 177
c) Adres korespondencyjny wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu
d) Wewnętrzne komunikatory w portalach społecznościowych
BOK jest dostępny dla Klientów we wszystkie dni robocze w godzinach od 10:00 do 18:00.

§ 4 PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu w całości.

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pomocą wysłanego Formularza Zamówień, dokonanego za pośrednictwem Sklepu, e-mailowo na adres wskazany w § 3 Regulaminu, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, lub telefonicznie (w godzinach pracy Sklepu) pod jednym z numerów telefonu podanych na stronie Sklepu w zakładce „Kontakt”

3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu również jest możliwe bez zakładania Konta przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych w Formularzu Zamówienia i umożliwiających realizację Zamówienia przez Sprzedawcę.

4. Zamówienie Towarów realizuje się poprzez wybranie Towarów, którymi Klient jest zainteresowany (wraz z wybraniem interesującego Klienta wariantu Towaru), kliknięcie przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”, znajdującego się przy opisie Towarów, a następnie, z poziomu „KOSZYK”, znajdującego się w zakładce Sklepu, wypełnienie Formularza Zamówienia zgodnie ze stanem faktycznym, w tym wyboru formy dostawy i zapłaty bądź wyboru opcji zapłaty przy odbiorze, jeśli takowa jest dostępna dla wybranego Towaru, a następnie kliknięcie potwierdzenia zakupu poprzez kliknięci przyciski „KUPUJĘ I PŁACĘ” i dokonania zapłaty za zamówiony Towar wg. wybranej przez Klienta formy płatności.

5. Przedsiębiorcy, uznani za tzw. Przedsiębiorców na prawach konsumenta (patrz: definicja „Konsumenta” w niniejszym Regulaminie), zawierający Umowy po 1 stycznia 2021 r., będą musieli zaznaczyć, już w chwili składania zamówienia Towarów, że zakup nie ma dla nich charakteru zawodowego.

6. Klient, może zmienić Zamówienie w każdym momencie do chwili rozpoczęcia jego realizacji przez Sprzedawcę. W przypadku zakończenia procesu realizacji Towarów na specjalne zamówienie, wykonywanych na indywidualne zlecenie lub trwale zmodyfikowanych na indywidualne zamówienie, modyfikacja Zamówienia nie będzie możliwa. Punkt ten nie odnosi się do prawa Konsumenta o których mowa w § 8 Regulaminu.

7. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składać się będzie cena za Towary oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą wartość, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić (cena brutto). Zawiera ona należny podatek oraz koszt dostawy.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Towaru.

10. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, opisaną w ustępie poprzednim, Sklep niezwłocznie poinformuje Konsumenta o tym fakcie, wyjaśniając przyczynę różnicy ceny. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

11. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia na swój adres e-mailem, podany w Formularzu Zamówienia.

12. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:
 • w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze – rozpoczyna się następnego dnia roboczego, po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę,
 • w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym lub płatnościami błyskawicznymi – rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie, na koncie bankowym Sklepu lub w systemie płatności błyskawicznych Sklepu,
 • w przypadku, kiedy Towar jest oznaczony w Sklepie jako „wydłużony czas dostawy” oznaczający brak Towaru na magazynie lub Towar w trakcie dostawy – rozpoczyna się po uzupełnieniu stanów magazynowych Sklepu,
 • W przypadku, kiedy Towar jest oznaczony w Sklepie jako „PRZEDSPRZEDAŻ” – rozpoczyna się po wyprodukowaniu towaru i dostarczeniu go do magazynu Sklepu.
13. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach, od 10:00 do 18:00). Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 15:00, w soboty, niedziele lub święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

14. Klient otrzyma wiadomość o przyjęciu zamówienia „do realizacji”, co jest rozumiane jako oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą jego otrzymania, przez Klienta, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.

15. Sprzedawca w miarę możliwości będzie informował Klienta drogą elektroniczną o kolejnych etapach realizacji zamówienia a w tym:
 • złożenie Zamówienia w Sklepie
 • przyjęcie / anulowania Zamówienia przez Sprzedawcę
 • wysyłka zamówionego towaru do Klienta
 • zakończenie Zamówienia
16. Do każdego zamówienia wystawiany jest domyślnie paragon fiskalny VAT. Na życzenie Klienta w miejsce paragonu może również zostać wysłana faktura VAT zgodnie z danymi umieszczonymi przez Klienta w Formularzu Zamówienia. W przypadku niewybrania przez Klienta opcji „Faktura VAT”, Klient otrzyma paragon fiskalny i nie będzie już możliwe otrzymanie faktury VAT do paragonu. (podstawa prawna: art. 106b ustawy o VAT, ust. 5 i 6). Wyjątkiem są paragony z numerem NIP, jeżeli takowy został podany przez Klienta w momencie składania zamówienia.

17. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054), Klient akceptuje wystawianie i otrzymanie faktur oraz faktur korygujących w formie elektronicznej. Jednocześnie zgoda ta jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania tych dokumentów w formie papierowej.

§ 5 DOSTAWA I KOSZTY TRANSPORTU

1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się za pośrednictwem (wg dostępności):
 • Poczty Polskiej
 • Paczkomatów 24 (InPost)
2. Opłata za wysyłkę (w PLN) są zaprezentowane a aktualnym cenniku dostaw który jest widoczny w Koszyku przed końcowym złożeniem zamówienia.

3. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta będą zrealizowane najbliższego dnia roboczego.

4. W przypadku terytorium Polski, średni czas oczekiwania na przesyłkę Towaru stanowiącego przedmiot oferty podstawowej i znajdującego się na magazynie Sklepu wynosi zwykle:
 • Polska, Przesyłka kurierska: 1-2 dni
 • Polska, Paczkomaty InPost 24/7: 2-3 dni
 • Polska, Przesyłka kurierska za pobraniem: 1-2 dni
 • Polska, Poczta Polska: 2-5 dni
Na czas oczekiwania składa się czas realizacji zamówienia, a więc skompletowanie Towarów do zamówienia oraz przewidywany czas dostawy, który wynosi kilka godzin roboczych.

5. W przypadku, kiedy Towar jest oznaczony w Sklepie jako „wydłużony czas dostawy” oznaczający brak Towaru na magazynie lub Towar w trakcie dostawy do Sklepu, średni czas oczekiwania na dostawę zwykle wynosi od 7 do 30 dni roboczych. W razie wątpliwości należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta w celu ustalenia bardziej precyzyjnego czasu dostawy.

6. W przypadku, kiedy Towar jest oznaczony w Sklepie jako „PRZEDSPRZEDAŻ” oznaczający iż towar jeszcze nie został wyprodukowany i dostarczony do magazynu, średni czas oczekiwania na dostawę zostanie zawarty w opisie Towaru. W razie wątpliwości należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.

7. W przypadku Zamówień specjalnych np. obejmujących Towar wykonywany, modyfikowany lub zamówiony na indywidualne specjalne zamówienie Klienta, czas realizacji będzie każdorazowo określony w opisie Towaru lub uzgodniony z Klientem.

8. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach gotowości do wysyłki, Klient ma możliwość otrzymania Towarów częściami (stosownie do ich gotowości do wysyłki) lub też otrzymania wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia. W przypadku decyzji Klienta o otrzymaniu Towarów częściami, Klient jest zobowiązany do pokrycia dodatkowych kosztów transportu wg. kwot uzgodnionych indywidualnie ze Sprzedawcą.

9. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z winy przewoźnika lub też okresowych trudności logistycznych w tzw. wysokim sezonie (np. okres przedświąteczny). W przypadku przedłużającej się dostawy prosimy o bezzwłoczny kontakt z BOK.

10. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za błędne podanie adresu dostawy przez Klienta, a koszty ponownej przesyłki pokrywa Klient.

11. Wysyłając towar, Sprzedawca zapewnia sposób opakowania i przewozu odpowiadający właściwościom rzeczy, a w szczególności jej nienaruszalność.

12. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, gorąco zachęcamy Klienta do tego, aby w jego obecności dokładnie sprawdził zawartość i kompletność przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki pomocnym w procesie reklamacyjnym będzie, jeśli Klient sporządzi wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.

13. Sprzedawca udostępnia możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Po złożeniu Zamówienia z taką opcją dostawy, Sklep przygotuje Towar i poinformuje Klienta o gotowości Towaru do odbioru. Adres do odbioru osobistego został wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu.

§ 6 REALIZACJA PŁATNOŚCI

1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:
 • za pobraniem – przy odbiorze przesyłki;
 • przelewem, na rachunek bankowy:
  • Bank: mBank S.A.
  • Numer konta: 03 1140 2004 0000 3702 7626 3726
  • Numer rozliczeniowy (Sort Code): 11402004
  • IBAN: PL03 1140 2004 0000 3702 7626 3726
  • BIC: BREXPLPWMBK
 • jednym z systemów płatności błyskawicznych: paynow, PayPal oraz Blue Media S.A. w zakresie płatności online kartami płatniczymi.
Każdy Klient ma prawo wyboru dogodnej dla siebie formy płatności, zgodne z kanałami płatności powyżej i dostępnymi w Sklepie w momencie składania Zamówienia.
W zakresie płatności kart płatniczych system Blue Media S.A. obsługuje następujące karty: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

2. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie, w terminie do pięciu (5) dni roboczych, od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty, przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługę Sklepu.

3. Za potwierdzoną płatność przyjmuje się fakt wpływu środków na rachunek Sprzedawcy.

4. Do żadnej z metod płatności nie zostaną doliczone żadne dodatkowe opłaty czy prowizje.

§ 7 REKLAMACJA

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru, w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.).

2. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

3. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności sprzedanego Towaru z umową, co ma miejsce, gdy:
 • Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • Towar nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewniał Klienta;
 • Towar nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
4. Wadą nie zostaną uznane uszkodzenia lub zmiany Towaru w wyniku niezastosowania się Klienta do odpowiednich zaleceń producenta co do konserwacji Produktu jak też użytkowanie Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

5. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

6. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu, w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy Sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

8. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.

9. Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

10. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

11. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

12. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

13. Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

14. Reklamacje dotyczące Towarów, mogą być zgłaszane:
 • na piśmie, na adres siedziby Sprzedawcy;
 • pocztą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w potwierdzeniu złożenia Zamówienia.
na Formularzu (lub wg wzoru formularza) stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu.

15. Reklamacja powinna zawierać:
 • dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego);
 • wskazanie przyczyny reklamacji (np. zwięzły opis wady) oraz treści żądania;
 • numer Zamówienia, widniejący w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia;
 • oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury) może ułatwić złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędny do jej złożenia.
16. Konsument, realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi, dostarczy wadliwy Towar, na koszt Sprzedawcy, na adres wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu.

17. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie czternastu (14) dni od dnia jej otrzymania.

18. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie czternastu (14) dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.

19. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie czternastu (14) dni, od dnia otrzymania odstąpienia od Umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem.

20. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu (14) dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

21. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku (1), licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch (2) lat.

22. Powyższe przepisy nie wyłączają możliwości udzielenia przez Sprzedawcę (i/lub producenta) gwarancji na zakupione Towary, co zostanie zawarte w opisie Towaru w Sklepie lub osobnym regulaminie gwarancyjnym.

23. Szczegółowe zasady gwarancji producenta (jeśli dotyczą) zostaną każdorazowo zawarte w opisie pozycji towarowej. W przypadku jakiejkolwiek informacji o gwarancji w opisie, obowiązuje jedynie rękojmia o której mowa w § 7 ust. 1 – 21 Regulaminu.

24. Gwarancją obejmuje się ukryte wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.

§ 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu (14) dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu przez Konsumenta wystarczy wysłanie oświadczenia, przed jego upływem.

2. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy wysłać na adres wskazany w § 2 ust. 1 lub przesłać drogą elektroniczną na adres wskazany w § 3 Regulaminu.

5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

6. Konsument zwróci Sprzedawcy Towar w terminie czternastu (14) dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

7. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

8. Zwrotu Towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu. Konsument zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć przesyłkę w stopniu nie mniejszym niż zrobił to Sprzedawca, tak aby nie uległa zniszczeniu podczas transportu.

9. Sprzedawca, w terminie czternastu (14) dni, od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), przy czym zwrot płatności nie nastąpi, do chwili otrzymania Towaru z powrotem.

10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

11. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub jeśli nie będzie to możliwe na rachunek bankowy Konsumenta wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy.

12. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy.

13. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument, w znaczeniu przyjętym na potrzeby niniejszego Regulaminu (patrz: definicja „Konsumenta”).

§ 9 POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
 • Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
 • Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 • Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
 • Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
2. Niniejszy rozdział zatytułowany „Pozasądowe rozwiązywanie sporów” nie znajduje zastosowania wobec jednej kategorii osób, opisanych w niniejszym Regulaminie jako Konsumenci, tzw. „Przedsiębiorców na prawach konsumenta”, która weszła w życie dla umów zawartych od 1 stycznia 2021 r. Wobec tego, dla wszystkich umów, rozdział ten stosuje się jedynie wobec podmiotów należących do tzw. kategorii Konsumenta sensu stricto.

§ 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Klient, składając zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie, podanych przez niego, danych osobowych, w celu realizacji i obsługi zamówienia, przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88.

2. Administratorem danych osobowych, przekazanych przez Klienta, podczas korzystania ze Sklepu, jest Sprzedawca.

3. Dane osobowe, znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy, nie są przekazywane podmiotom, które nie uczestniczą w realizacji Umowy Sprzedaży. Jednocześnie, w przypadku realizacji zamówienia, Klient wyraża zgodę na przekazywanie niezbędnych danych podmiotom trzecim współpracującym ze Sprzedawcą przy realizacji Zamówienia zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa.

4. Opcjonalnie zaznaczając odpowiednią opcję w Koszyku, w pozycji „Program Satysfakcji” Klient wyraża zgodę na przekazanie adresu e-mail Klienta do niezależnej firmy trzeciej badającej satysfakcję klienta oraz na przetwarzanie przez tę firmę tych danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji (wypełnienie ankiety jest w pełni dobrowolne i nastąpi w okresie ok. 7 dni po zakończeniu transakcji).

5. Klient zgodnie, z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88 ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, może żądać ich poprawienia lub usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzanych danych osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

7. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

§ 11 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Logo Sklepu, logo Sprzedawcy, nazwa, wszelkie treści opublikowane na stronie Sklepu, wygląd strony oraz zdjęcia Towarów stanowią własność Sprzedawcy i są chronione prawem autorskim. Jakiekolwiek użycie powyższych materiałów może nastąpić jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Sprzedawcy.

2. Sprzedawca lub licencjodawcy Sprzedawcy posiadają i kontrolują wszystkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do niniejszej strony internetowej oraz dane, informacje i inne zasoby wyświetlane lub dostępne w tej witrynie.

3. O ile konkretna treść nie stanowi inaczej, nie otrzymujesz licencji ani żadnych innych praw wynikających z praw autorskich, znaków towarowych, patentów ani innych praw własności intelektualnej. Oznacza to, że nie możesz używać, kopiować, reprodukować, wykonywać, wyświetlać, rozpowszechniać, osadzać na jakimkolwiek nośniku elektronicznym, zmieniać, odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować, przenosić, pobierać, transmitować, zarabiać, sprzedawać, wprowadzać na rynek ani komercjalizować żadnych zasobów na tej stronie internetowej, w jakiejkolwiek formie, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, z wyjątkiem i tylko w zakresie, w jakim określono inaczej w przepisach prawa bezwzględnie wiążącego (np. prawo do wyceny).

§ 12 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Żadne z postanowień niniejszej sekcji nie ogranicza ani nie wyłącza jakiejkolwiek gwarancji wynikającej z prawa, której ograniczenie lub wykluczenie byłoby niezgodne z prawem.

2. Witryny internetowe Sprzedawcy i cała ich zawartość są udostępniane na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności” i mogą zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne. Wyraźnie zrzekamy się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, co do dostępności, dokładności lub kompletności treści. Nie gwarantujemy, że:
 • ta strona internetowa lub nasze produkty lub usługi spełnią Twoje wymagania;
 • ta witryna internetowa będzie dostępna w sposób ciągły, terminowy, bezpieczny lub wolny od błędów;
 • jakość każdego produktu lub usługi zakupionej lub uzyskanej przez Ciebie za pośrednictwem tej strony internetowej spełni Twoje oczekiwania.
Żadna część tej witryny nie stanowi ani nie ma stanowić porady prawnej, finansowej lub medycznej. Jeśli potrzebujesz porady, skonsultuj się z odpowiednim specjalistą.

3. Poniższe postanowienia tej sekcji będą miały zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i nie będą ograniczać ani wyłączać naszej odpowiedzialności w odniesieniu do jakichkolwiek spraw, w przypadku których ograniczenie lub wyłączenie naszej odpowiedzialności byłoby niezgodne z prawem lub niezgodne z prawem. W żadnym wypadku nie będziemy odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie (w tym za utratę zysków lub dochodów, utratę lub uszkodzenie danych, oprogramowania lub bazy danych lub utratę lub uszkodzenie mienia lub danych) poniesione przez Ciebie lub osoby trzecie strony, wynikające z dostępu do naszej witryny lub korzystania z niej.

4. Z wyjątkiem zakresu, w jakim jakakolwiek dodatkowa umowa wyraźnie stanowi inaczej, nasza maksymalna odpowiedzialność wobec użytkownika i/lub Klienta za wszelkie szkody wynikające z tej witryny internetowej lub z nią związane lub z jakimikolwiek produktami i usługami reklamowanymi lub sprzedawanymi za pośrednictwem witryny internetowej, niezależnie od formy postępowania prawnego, które nakłada odpowiedzialność ( czy to w umowie, słuszności, zaniedbaniu, zamierzonym postępowaniu, czynu niedozwolonym lub w inny sposób) będzie ograniczona do całkowitej ceny, którą zapłaciłeś nam za zakup takich produktów lub usług lub korzystanie ze strony internetowej. Taki limit będzie miał zastosowanie łącznie do wszystkich Twoich roszczeń, działań i przyczyn działań każdego rodzaju i natury.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu. Regulamin wraz z Polityką Prywatności oraz Polityką Plików Cookie, stanowią całość umowy i porozumienia pomiędzy Tobą a Sprzedawcą w związku z korzystaniem z tej strony internetowej oraz zawierania Umowy.

2. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim i podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory związane z niniejszym Regulaminem podlegają jurysdykcji sądów polskich. Jeśli jakakolwiek część lub postanowienie niniejszych warunków zostanie uznane przez sąd lub inny organ za nieważne i / lub niewykonalne na mocy obowiązującego prawa, taka część lub postanowienie zostanie zmodyfikowane, usunięte i / lub egzekwowane w maksymalnym dopuszczalnym zakresie, wykonać intencję niniejszych Warunków. Pozostałe postanowienia pozostaną bez zmian.

3. Umowa Sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.

4. Aby móc korzystać z Usług Sklepu, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron www, jak również podanie adresu e-mail, umożliwiającego przesłanie informacji, dotyczących realizacji zamówienia. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

5. Zakazuje się wszystkim osobom, w tym Klientom, zamieszczania na stronie Sklepu treści bezprawnych.

6. Odwiedzając naszą witrynę internetową, zgadzasz się używać jej wyłącznie do celów przewidzianych i dozwolonych w niniejszym Regulaminie, wszelkich dodatkowych umowach z nami oraz obowiązujących przepisach, regulacjach i ogólnie przyjętych praktykach online i wytycznych branżowych. Zabrania się korzystania z naszej strony internetowej lub usług w celu wykorzystywania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów, które składają się (lub są powiązane) ze złośliwym oprogramowaniem komputerowym; wykorzystywać dane zebrane z naszej strony internetowej do jakichkolwiek działań marketingu bezpośredniego lub przeprowadzać systematyczne lub zautomatyzowane zbieranie danych na naszej stronie internetowej lub w związku z nią.

7. Zabrania się angażowania w jakąkolwiek działalność, która powoduje lub może spowodować uszkodzenie strony internetowej lub która zakłóca działanie, dostępność lub dostępność strony internetowej jest surowo zabronione.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

10. Nasza witryna internetowa może zawierać hiperłącza lub inne odniesienia do witryn internetowych osób trzecich. Nie monitorujemy ani nie przeglądamy treści witryn internetowych osób trzecich, do których prowadzą linki z tej witryny. Produkty lub usługi oferowane przez inne strony internetowe podlegają obowiązującym warunkom tych stron trzecich. Wyrażane opinie lub materiały pojawiające się na tych stronach internetowych niekoniecznie są przez nas udostępniane lub zatwierdzane.

11. Nie będziemy odpowiedzialni za żadne praktyki dotyczące prywatności ani zawartość tych witryn. Ponosisz wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z tych witryn internetowych i wszelkich powiązanych usług stron trzecich. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody w jakikolwiek sposób, jakkolwiek spowodowane, wynikające z ujawnienia danych osobowych stronom trzecim.

12. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całego Regulaminu w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Regulaminie.

13. W naszej witrynie internetowej możemy udostępniać różne otwarte narzędzia komunikacyjne, takie jak komentarze na blogach, posty na blogach, fora, tablice ogłoszeń, oceny i recenzje oraz różne usługi mediów społecznościowych. Może nie być możliwe, abyśmy sprawdzali lub monitorowali wszystkie treści, które Ty lub inne osoby możecie udostępniać lub przesyłać w naszej witrynie lub za jej pośrednictwem. Zastrzegamy sobie jednak prawo do przeglądania treści i monitorowania wszelkiego wykorzystania i aktywności na naszej stronie internetowej oraz usuwania lub odrzucania wszelkich treści według własnego uznania. Publikując informacje lub w inny sposób korzystając z dowolnych otwartych narzędzi komunikacyjnych, o których mowa, zgadzasz się, że Twoje treści będą zgodne z niniejszymi Warunkami i nie mogą być nielegalne lub niezgodne z prawem ani naruszać praw jakiejkolwiek osoby.

14. Z wyjątkiem zobowiązań do zapłaty pieniędzy wynikających z Umowy oraz dostarczenie opłaconych Towarów, żadne opóźnienie, niewykonanie lub zaniechanie którejkolwiek ze stron w wykonaniu lub przestrzeganiu któregokolwiek z jej zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy nie będzie uważane za naruszenie niniejszego Regulaminu, jeśli i tak długo, jak takie opóźnienie, awaria lub zaniedbanie wynika z jakiejkolwiek przyczyny pozostającej poza uzasadnioną kontrolą tej strony (siła wyższa).

15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje klientów zamieszczając aktualną nową treść Regulaminu na stronie internetowej Sklepu oraz wskazanej w § 2, ust. 7 Regulaminu.